lus Hmoob

Cuv npe kawm ntawv rau xyoo 2020–21

Txhua lub xyoo xeev Wisconsin muaj ib lub sijhawm qhib rau kev cuv npe kawm ntawv rau cov niam txiv uas muaj menyuam kawm ntawv tsis nyob rau hauv Appleton kom muaj feem rau npe mus kawm ntawv nyob rau tsev kawm ntawv Charter Wisconsin Connections Academy. Qhib rau cuv npe kawm ntawv rau xyoo 2020-21 pib thaum  Lub 2 hlis hnub tim 3, 2020 thiab xaus rau thaum 4:00 teev yav tsaus ntuj thaum lub 4 hlis hnub tim 30 on, 2020. Pib thov rau npe kawm ntawv tau ntawm open enrollment application muab cov ntaub ntawv los teb pib thaum lub 2 hlis hnub tim 3.
Xav paub ntau dau ntxiv txog lub tsev kawm ntawv, ces WCA yuav muaj ntaub ntawv qhia kom paub los ntawm kev tuaj sib ntsib tim ntsej tim muag thoob lub xeev thiab nyob online. Muaj daim ntawv qhia tag nrho cov ntaub ntawv kev cob qhia thiab thaj chaw muaj kev cob qhia mus saib tau nyob rau natwm tsev kawm ntawv  Connections Academy's Wisconsin website.

-Wisconsin Department of Instruction Open Enrollment Website

Cov uas nyob rau ib cheeb tsam tsev kawm ntawv hauv Appleton

WCA cuv npe menyuam kawm ntawv thaum pib ntu kawm ntawv semester thib 1 txhua zaus rau thaum pib kawm ntawv, cov menyuam kawm ntawv yuav tsum muaj ib tug account hu ua Connexus kom muaj ua ntej hnub pib kawm ntawv thiaj li muaj npe kawm ntawv. Cov menyuam kawm ntawv yuav tsum kawm ntawv txhua hnub  thiab koom ua tej kev kawm muab rau ua txog rau thaum hnub Firday thib 3 ntawm lub 9 hli. (Koom ua tej uas muab rau kawm txhais tau hias tias ua cov ntaub ntawv muab rau kawm kom tiav thiab saib kommeej tias tau ua tiav lawm, mus kawm nyob rau cov chav kawm, thiab xeem covntaub natwv.) Cov menyuam rau npe kawm nyob rau lub semester thib 2 yuav tsum yog kawm ntawv txhua hnub thiab kawm tag semester thib 1. Cov menyuam kawm ntawv uas tsis tau ua raws li qhov hais ntawmnov yuav tsis tau kawm ntawv nyob rau xyoo tab tom muaj kawm ntawv. 

Hu rau tus thawj tswj tsev kawm ntawv ntawm tus xov tooj 920-993-7076  kom paub ntau dua ntxiv txog kev cuv npe kawm ntawv raws li qhov uas yog ib tug nyob rau tsev kawm ntawv hauv Appleton.

Cov menyuam kawm ntawv nyob sab nraud tsis nyob hauv  Appleton

Cov menyuam kawm ntawv uas cuv npe tsis ncav sij hawm rau thaumm qhib rau cuv npe kawm ntawv kuj mus ua tau cov ntaub ntawv thov kawm ntawv rau lwm lub sijhawm cuv npe kawm ntawv teb rau  daim ntawv PI-9421 form.  Thaum teb daim ntawv PI-9421 tag lawm ces muab fax mus rau 920-832-1747 los yog xa mus rau

Attendance Department
Appleton Area School District
PO Box 2019
Appleton, WI 54912

Yog xav paub ntau dua ntxivtxog qhov qhib kev rau cuv npe kawm ntawv  mus saib ntawm Department of Public Instruction website.  Cov ntaub ntawv rau npe kawm ntawv nyob rau semester thib 1 yuav tsum ua kom tiav ua ntej lub 8 hli hnub tim 1 thiab rau lub semester thib 2 yog ua ntej lub 11 hlis hnub tim 18.

Ib qho ntxiv, cov menyuam yuav tsum ua tib yam raws li qhov kev cuvnpe kawm ntawv lis cov menyuam kawm ntawv nyob hauv zej hauv zos hais los saum toj nov.

Tsev kawm ntawv WCA kev cuv npe kawm ntawv

Kauj ruam 1: Lub 2 hlis tim 3, 2020 pib rau npe kawm ntawv. Teb daim ntawv application kom tiav ua ntej thaum 4:00 yav tsaus ntuj thaum lun 4 hlis tim 30, 2020.

Kauj ruam 2: Txog rau thaum lub 6 hli tim 5, 2020, tsev kawm ntawv hauv Appleton yuav tsum xa ntawv tuaj qhia saib puas tau kawm los tsis tau kawm, yog hais tais cia kawm tau tsev kawm ntawv yuav tsum qhia rau niam txiv kom paub txog lub tsev kawm ntawv los yog khoo ka kawm ntawv uas cia rau tus menyuam kawm ntawv kawm. Yog tsis kam cia rau kawm ces niam txiv muaj 30 hnub los tawm suab los sib hais.

Kauj ruam 3: Txog rau thaum lub 6 tim 12, 2020, tsev kawm ntawv yuav tsum qhia rau tus neeg thov cuv npe kawm ntawv kom paub yog hais tias tsis kam cia rau kawm. Yog tsis kam ua raws li tau ua ntaub ntawv thov cia kawm, niam txiv muaj 30 hnub los tawm suab sib hais.

Kauj ruam  4: Txog rau thaum lub 6 hli tim 26, 2020, koj yuav tsum hais qhia rau tsev kawm ntawv hauv Appleton /WCA kom paub  txog yuav cuv npe kawm ntawv yog koj daim ntawv tau txais kev pom zoo lawm. Yog niam txiv tsis qhia rau tsev kawm ntawv paub ces tej zaum kuj yuav tsis tso cai rau kev qhib kawm ntawv.

Kaujraum  5: Ua ntej thaum lub 9 hlis tim 1, 2020, koj yuav tsum ua ntaub ntawv cuv npe kom tiav tau lub tsev kawm ntawv WCA qhov kevcuv npe nkawm ntawv

Yog koj nyob rau cov tsev kawm ib cheeb tsam hauv nroog Appleton  (AASD), Koj tsis tas teb daim ntawv thov cuv npe cia mus kawm rau lwm lub tsev kawm ntawv.

Tsev kawm ntawv hauv Appleton tsis cais tawm menyuam kawm ntawv los ntawm qhov yog poj niam los txiv neej, haiv neeg, cev nqaij daim tawv txawv, kev teev hawm, lub hnub nyoog, keeb tiv ntawm haiv neeg, poj koob yawm txwv, kev ntseeg, lub cev tsis tab seeb, muaj txij nkawm los yog leej niam leej txiv, hloov lub cev poj niam mus ua txiv neej hloov txiv neej lub cev mus ua poj niam, tus yam ntxwv poj niam los txiv neej, hais lus coj li poj niam los txiv neej los yog cev nqaij daim tawv, lub hlwb kev xav, tus xeeb ceem kev xav los yog muaj qhov ua rau kawm tsis tau ntawv nyob rau cov khoo ka kawm ntawv los yog tej kev ua ub ua no.